Fferm Ynni Solar Elwy

Cyflwyniad i Fferm Ynni Solar Elwy

Ers dechrau’r flwyddyn rydym wedi bod yn gwerthuso tir i’r gogledd-ddwyrain o Lanelwy ar gyfer datblygu fferm ynni solar. Mae’r safle i’r gogledd o Wibffordd Gogledd Cymru yr A55 ac i’r gorllewin o’r A525.

Dewiswyd y safle yn ofalus oherwydd ei botensial i gyflenwi trydan â phŵer solar i’r grid. Gyda prosiect solar arfaethedig o 62 MWp, byddai’r safle yn cynhyrchu bron i 60 awr gigawat o drydan y flwyddyn, digon i bweru dros 20,000 o gartrefi, trwy amrywiaeth o baneli solar wedi’u gosod ar lawr gwlad. Rydym yn bwriadu gosod batris ar y safle fel y gellir storio a defnyddio pŵer solar ar unrhyw adeg pryd bynnag y mae ei angen; ddydd neu nos.

Ym mis Chwefror eleni ysgrifennom at bobl sy’n byw yn agos at y cynnig yn gofyn am adborth a barn gychwynnol. Diolch am eich ymatebion a helpodd i lunio ein cynlluniau. Ym mis Awst byddwn yn cychwyn ar y cam ymgynghori ffurfiol ar gyfer cyn-gynllunio a byddwn yn cysylltu â’r gymuned eto i rannu cynlluniau manylach cyn i ni gyflwyno’r cais cynllunio yn ddiweddarach eleni.

Am unrhyw adborth pellach defnyddiwch yr adran ‘Dweud eich dweud’ isod.

Dangos mwy Show less

Cymru adnewyddadwy 100%

Mae Cymru wedi ymrwymo i darged ynni o sero-net erbyn 2050 – a gellir ond cyflawni hynny drwy gynyddu faint o drydan adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu; er bod Cymru ar hyn o bryd yn darparu llai na 3% o’i thrydan drwy ynni solar. Mae Solarcentury yn siŵr y gallwn, ac y dylwn, gyrraedd y targed hwn llawer cynt na hynny.

Gallai fferm ynni solar Elwy fod yn gam pellach yn y broses o drawsnewid ynni, gan rwystro 560,000 tonnes o garbon deuocsid rhag dianc i’r atmosffer, a chynhyrchu digon o drydan glân, adnewyddadwy ar gyfer 20,000 o gartrefi. Os mai’r dewis yw niwclear neu danwydd ffosil ochr yn ochr â solar, mae’n ddewis amlwg.

Gall gynnig buddion eraill hefyd – grantiau cymunedol, ardrethi busnes, y potensial am gytundebau cyflenwi lleol hyd at £400,000, a chyfle i wella  bioamrywiaeth leol, gyda rheoli cynefinoedd hirdymor hefyd yn rhan allweddol o’n cynlluniau.

Darllenwch fwy am fuddion ffermydd ynni solar fan hyn.

Lleoliad

Mae angen ystyried nifer o ffactorau’n ofalus iawn wrth ddod o hyd i leoliad addas ar gyfer prosiect ynni solar.

Mae’r cynllun hwn wedi’i leoli y tu allan i Lanelwy, yn Sir Ddinbych, ar dir fferm i’r gogledd o Wibffordd Gogledd Cymru yr A55. Mae caeau, tai preifat a ffermydd yn ei amgylchynu yn ogystal â phriffordd yr A525.  Mae’r ddelwedd hon yn dangos y lleoliad yn fras.

Dewiswyd y safle hwn yn ofalus fel rhan o broses ddichonoldeb fanwl sy’n cynnwys ystyried ardaloedd dynodedig, math o dir a lefelau ynni solar. Dadansoddwyd cysylltiadau’r grid trydan lleol i nodi lle ceir capasiti i dderbyn y symiau o drydan sy’n cael ei gynhyrchu. Mae nifer fawr o arolygon yn cael eu cynnal neu wedi cael eu gwneud, fel ecoleg, tirwedd a’r perygl o lifogydd ymhlith ffactorau eraill i gadarnhau y byddai’r tir yn addas i’w ddefnyddio fel fferm ynni solar.

Ynglŷn â Solarcentury

Yn gweithredu ers dros ugain mlynedd, rydym yn un o’r cwmnïau solar mwyaf hirhoedlog ac uchaf ein parch yn y byd, gyda 1.3 GWp o brosiectau ar draws Ewrop, America Ladin ac Affrica.

Rydym yn bodoli i wneud pŵer solar yn beth cyffredin ac i newid y byd ynni: yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Mae’n rhaid i ni fod yn ddi-garbon erbyn 2030 er mwyn osgoi anrhefn hinsawdd. Mae Solarcentury yn galw ar arweinwyr gwleidyddol a busnesau, landlordiaid, datblygwyr a chymunedau i newid i solar.

Mae diogelu ein cyflenwad ynni i’r dyfodol, cynnal a gwella safonau byw byd-eang a sicrhau amgylchedd iach yn waddol i genedlaethau’r dyfodol. Darllenwch fwy am safbwyntiau Solarcentury ar anrhefn hinsawdd fan hyn.

Yn Solar Elwy, bydd Solarcentury yn rheoli’r broses gyfan – o gamau cynnar ymgysylltu â’r cyhoedd, hyd at gyflwyno cais cynllunio, i gyllido, adeiladu a gweithredu’r fferm ynni solar.

Bydd yn ymgysylltu â chymunedau Llanelwy a Bodelwyddan cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio, a rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau a safbwyntiau gan gymunedau.

Newyddion Solar Elwy

Dweud eich dweud

Rydym yn croesawu eich adborth cyn gynted â phosibl yn y broses gynllunio er mwyn sicrhau ein bod wedi ystyried safbwyntiau pawb. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os hoffech roi adborth ar ein cynlluniau sydd i’w gweld yn y rhan dogfennau cynllunio o’r wefan hon:

Os ydych yn gyflenwr lleol neu’n gosod offer y gallai fod eu hangen ar y prosiect, cofrestrwch eich manylion drwy’r arolwg hwn.

*Yn Solarcentury rydym wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd ac i gydymffurfio â deddfau diogelu data a phreifatrwydd y DU. Mae ein polisi preifatrwydd yma yn egluro sut rydym yn casglu, defnyddio, rhannu a diogelu gwybodaeth bersonol. Cyn cwblhau’r holiadur Survey Monkey, cadarnhewch eich bod wedi darllen, deall a derbyn y polisi preifatrwydd.

Chris Banks

90 Union Street
London
SE1 0NW
United Kingdom

elwysolar@solarcentury.com

: +44 (0)20 3128 8788