Cwestiynau Cyffredin

 • COVID-19: Sut y byddwch chi’n cyfathrebu â ni?

  Yn dilyn penderfyniad Solarcentury i ohirio’r Diwrnodau Gwybodaeth Lleol yng Nghanolfan Gymunedol Bodelwyddan ac yng Nghlwb Criced Llanelwy ddechrau mis Mawrth oherwydd Coronafeirws, rydym wedi rhoi’r deunydd gwybodaeth ar-lein.

  Mae’r cynlluniau amlinellol a phopeth a fyddai wedi’i gyflwyno ar gael ar y wefan hon o dan Dogfennau Cyfeirio. Mae hyn yn cynnwys cynllun arfaethedig y cynllun, y map lleoliad a ffurflen adborth y gall preswylwyr a busnesau lleol ei llenwi ar-lein. Gellir sicrhau bod copïau papur ar gael i unrhyw un heb fynediad i’r rhyngrwyd trwy ffonio 0207 549 1299 a gellir defnyddio’r rhif ffôn hwnnw i ofyn cwestiynau am y fferm ynni solar hefyd.

  Gwefan y prosiect hwn fydd y prif ganolbwynt ar gyfer gwybodaeth am fferm ynni solar Elwy.

  Rydym hefyd yn hapus i dderbyn e-byst, llythyrau a galwadau ffôn:

  E-bostiwch ni: elwysolar@solarcentury.com

  Ysgrifennwch atom: Solar Elwy, Solarcentury, 90 Union Street, Llundain, SE1 0NW

  Ffoniwch ni: 0207 5491299

 • COVID-19: Ydych chi wedi rhoi'r gorau i weithio ar y cynnig fferm ynni solar?

  Na, ond mae’r achosion Coronafeirws wedi golygu y byddwn yn gohirio pethau. Rydyn ni nawr yn gobeithio cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y fferm ynni solar ddechrau mis Tachwedd 2020, gyda’r ymgynghoriad ffurfiol ar gais cyn-gynllunio yn dechrau ym mis Awst (yn amodol ar y cyfyngiadau sydd ar waith bryd hynny). Tan hynny, bydd Solarcentury yn parhau i wneud y gwaith paratoi sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn gan gynnwys asesiadau tirwedd ac ecolegol, gwaith cysylltu â’r grid, a sicrhau’r dyluniad yn iawn. Fis Mawrth hwn rydym hefyd wedi cyflwyno’r ddogfen weinyddol ‘rhybudd i gyflwyno’ i’r Arolygiaeth Gynllunio, sy’n golygu bod gan Solarcentury 12 mis i gyflwyno’r cais cynllunio ffurfiol.

 • COVID-19: Beth mae eich staff a’ch contractwyr yn ei wneud?

  Mae unrhyw un sy’n gwneud gwaith paratoi ar y prosiect hwn yn dilyn canllawiau diweddaraf y Llywodraeth. Mae’r rhan fwyaf o’n tîm yn gweithio gartref ar hyn o bryd a bydd y rhai na allant fod yn dilyn canllawiau pellhau cymdeithasol.

  Fe’n cynghorwyd bod ecolegwyr a gweithwyr proffesiynol amgylcheddol wedi derbyn caniatad gan DEFRA i barhau â gwaith awyr agored, gan gynnwys arolygu a goruchwylio ecolegol, cyn belled â’u bod yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Bydd gwaith nad oes angen teithio, megis arolygon desg ac ysgrifennu adroddiadau, yn cael ei gwblhau gartref lle bo hynny’n bosibl.

 • COVID-19: Sut y byddwch chi'n cyfathrebu â ni yn ystod y cam ymgynghori ffurfiol cyn ymgeisio?

  Yn yr un ffordd fwy neu lai ag yr oeddem wedi’i gynllunio o’r blaen, ond mae’n debyg heb gyfathrebu wyneb yn wyneb. Byddwn yn parhau i:

  • Ysgrifennu at drigolion a busnesau lleol am y cynnig
  • Gofyn am adborth a barn
  • Rhoi holl fanylion y prosiect ar-lein i bobl eu gweld a’u darllen
  • Siarad â rhanddeiliaid, sefydliadau a grwpiau lleol

  Gellir cyflwyno adborth trwy’r arolwg ar-lein (gweler Dweud eich dweud ar waelod y dudalen hon), trwy lythyr, e-bost neu alwad ffôn. Byddwn yn casglu’r ymatebion ac yn ysgrifennu adroddiad a gyflwynir gyda’r cais cynllunio.

  Mae sefyllfa Coronafeirws yn gwneud i ni ailfeddwl sut rydym yn cyflwyno gwybodaeth ac yn ymgysylltu â chymunedau lleol a rhanddeiliaid eraill yn y cyfnod rhwng nawr a chyflwyno’r cais cynllunio ym mis Tachwedd.

  Rydym yn gweithio ar gynllun ac yn gobeithio gallu rhannu hwn yn gyhoeddus yn fuan. Gellir anfon cwestiynau am y cynllun o hyd trwy lythyr, e-bost a dros y ffôn – mae aelodau o’n tîm yn parhau i fod yma i helpu.

 • A yw’r safle ar orlifdir?

  Bydd rhywfaint o’r tir lle mae’r fferm ynni solar arfaethedig ar orlifdir. Gall llifogydd gael ei reoli o fewn fferm solar, a dylid ei chynllunio fel nad oes unrhyw effaith ar lifogydd mewn mannau eraill. Os ydym yn mynd i adeiladu ar orlifdir, byddwn yn sicrhau bod y safle a’n hoffer wedi’u lleoli a’u gwarchod yn ddigonol. Fel rhan o’n hasesiadau ar y safle rydym yn cynnal arolwg llifogydd ac yn ymgynghori â’r asiantaethau priodol i drafod y defnydd o dir yn y parth llifogydd.

 • Sut mae fferm ynni solar yn gweithio?

  Mae ffermydd ynni solar yn osodiadau solar sydd wedi’u gosod ar y ddaear sy’n amrywio mewn maint o 50 cilowat i filoedd o gilowatau. Mae’r paneli solar yn cael eu gosod ar system fframio sy’n cael ei rhoi ar y ddaear. Mae’r paneli solar yn defnyddio technoleg PV i drosi golau dydd yn drydan – sef yr un dechnoleg sy’n rhoi pŵer i’ch cyfrifiannell.

  Rydym yn bwriadu cynnwys batris yn Solar Elwy, sy’n caniatáu i unrhyw drydan solar sy’n weddill gael ei storio ar y safle a’i ddefnyddio pan fydd angen mwy o bŵer ar y grid, gan helpu’r Grid Cenedlaethol i reoli ei rwydwaith yn well.

 • Ydy paneli solar yn gweithio pan fydd hi’n gymylog?

  Mae paneli solar yn cynhyrchu ynni o olau dydd yn hytrach na golau’r haul, felly maen nhw’n parhau i gynhyrchu trydan hyd yn oed pan fydd y tywydd yn gymylog. Drwy ychwanegu batris ar y safle, gall unrhyw drydan a gynhyrchir yn ystod y dydd gael ei storio a’i ddefnyddio unrhyw bryd yn ôl yr angen; ddydd neu nos.

 • Oes angen cymorthdaliadau’r llywodraeth ar y prosiect solar?

  Nid yw’r prosiect yn dibynnu ar gymorthdaliadau’r llywodraeth. Mae’n sicrhau ei refeniw drwy fasnachu ei drydan naill ai ar y farchnad neu o dan gytundeb i gyflenwyr, a thrwy sicrhau cytundebau i ddarparu gwasanaethau rheoli trydan i’r grid.

 • Dwi wedi clywed bod golau disglair yn dod o’r paneli solar?

  Gellir cael rhywfaint o belydrau golau a disgleirdeb o’r paneli, ond rydym yn eu cynllunio a’u lleoli fel nad yw hynny’n broblem, drwy ystyried lleoliad adeiladau a’r tirlun lleol. Mae astudiaethau yn dangos y gall adlewyrchiad o lystyfiant a phridd moel fod yn fwy sylweddol nag ardaloedd solar tebyg.

 • A fyddwch chi’n torri coed a gwrychoedd?

  Mae cael gwared ar nodweddion o’r fath yn mynd yn groes i’r gwelliannau amgylcheddol rydym yn gobeithio eu cyflawni ar y safle. Rydym yn bwriadu gweithio gyda’r tir presennol a gadael bylchau ar gyfer coed, pyllau a gwrychoedd sydd yno’n barod gyda byffer lle mae ein partneriaid ecoleg yn ein cynghori. Byddwn yn cynnal arolwg manwl o’r coed i nodi eu cyflwr ar y safle a lle nad ystyrir bod coeden mewn cyflwr da neu ddiogel gellir ei dorri.

 • Pwy sy’n penderfynu os gellir adeiladu’r fferm ynni solar yno?

  Oherwydd maint fferm ynni solar Elwy, mae’n cael ei weld fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yng Nghymru. Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau DAC yn cael eu hadolygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghaerdydd yn hytrach na’r awdurdod cynllunio lleol yn Sir Ddinbych. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn asesu’r cais cynllunio ac yn ymgynghori â nifer o bartïon a sefydliadau perthnasol (fydd yn cynnwys Cyngor Sir Ddinbych) i gael eu barn ac i sicrhau bod y cynllun arfaethedig yn bodloni gofynion cynllunio. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn gwneud argymhelliad i Lywodraeth Cymru a’r Gweinidog fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Os rhoddir caniatâd cynllunio, yna gallwn adeiladu’r safle.

 • Beth yw’r broses ar gyfer adeiladu fferm ynni solar?

  Mae nifer o gamau. Rydym yn dechrau gydag asesiad dichonoldeb ar y safle sydd eisoes wedi nodi bod safle Solar Elwy yn addas ar gyfer fferm solar.  Yna rydym yn symud i gyfnod ymgynghori ac arolygu lle byddwn yn casglu gwybodaeth a safbwyntiau am y cynllun. Ymhlith pethau eraill, rydym yn asesu effaith amgylcheddol, gweledol ac ecolegol y safle ac yn ymgynghori â’r gymuned leol, y cyngor a’r awdurdodau cyhoeddus perthnasol. Mae’r wybodaeth hon yn cwblhau’r cynllun a’r adroddiadau cysylltiedig sy’n cael eu cyflwyno gyda’r cais cynllunio. Yna bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn dilyn eu prosesau i benderfynu ar y cais, sy’n gorffen gyda chaniatâd naill ai’n cael ei roi neu ei wrthod.

  Os bydd caniatâd yn cael ei roi, yna bydd cyfnod o tua tri i chwe mis lle bydd y contractau adeiladu yn cael eu cwblhau cyn i’r gwaith ar y safle fod yn barod i ddechrau.

 • Pa mor hir mae’n cymryd i’w adeiladu?

  Mae adeiladu fferm ynni solar yn cymryd tri i wyth mis fel arfer. Yn y chwe wythnos gyntaf, mae’r rhan fwyaf o’r pethau’n sy’n cael eu cludo i’r safle yn cyrraedd. Ar ôl i’r rhannau gael eu cludo i’r safle, bydd llai o gerbydau wrth i’r safle gael ei adeiladu a’i wneud yn weithredol.

 • A yw fferm ynni solar yn swnllyd?

  Mae rhywfaint o sŵn yn cael ei gynhyrchu yn ystod y cyfnod adeiladu, ond dim ond am amser byr fydd hynny. Ar ôl ei adeiladu, sŵn lefel isel ddaw o’r cabanau sy’n cadw’r offer cysylltiedig. O ymyl y safle, bydd unrhyw sŵn a gynhyrchir yn llai na synau cefndir eraill fel traffig, gwynt a synau lleol eraill.

 • Sut byddwn ni’n elwa?

  Mae nifer o fuddion o gael fferm ynni solar.

  Lle bo modd, rydym yn ceisio cynnig swyddi lleol a chytundebau cyflenwi yn ystod cyfnodau adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw ein safleoedd. Gall cyflenwyr lleol gofrestru eu diddordeb yn yr adran ‘Dweud eich dweud’ ar y wefan hon.

  Bydd y prosiect hefyd yn cyfrannu ardrethi busnes i’r cyngor lleol ac fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gymunedau, rydym yn cynnig grantiau cymunedol i gefnogi prosiectau ac achosion lleol.

  Yn fwy eang, rydym yn darparu ffynhonnell o ynni adnewyddadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn cynnal cyflenwad ac yn ychwanegu at ddiogelwch ffynonellau ynni Cymru.

  Ar ôl eu hadeiladu, bydd ffermydd ynni solar hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych i ficro-gynefinoedd. Gall yr amrywiaeth o fannau sych a gwlyb a chysgodol a heulog, o’u plannu a’u rheoli’n iawn, gynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

 • A oes tir amaethyddol yn cael ei golli?

  Oes dros gyfnod y les, ond bydd unrhyw dir sy’n cael ei weld fel tir amaethyddol ar fferm ynni solar yn cadw ei ddosbarthiad drwy gydol cyfnod y les. Gall y tir amaethyddol gael ei droi’n ôl at ddibenion amaethyddol o fewn byr amser ar ddiwedd cyfnod y les, oherwydd gellir clirio’r cynllun yn llwyr ac  adfer y safle i’w gyflwr gwreiddiol. Gall ffermio defaid, sy’n digwydd ar y safle ar hyn o bryd, barhau ochr yn ochr â’r fferm solar, gyda’r defaid yn pori o amgylch y paneli. Yn aml iawn, mae ffermwyr a thirfeddianwyr yn croesawu’r incwm o’r les a’r gallu i orffwys y tir.

Dweud eich dweud

Rydym yn croesawu eich adborth cyn gynted â phosibl yn y broses gynllunio er mwyn sicrhau ein bod wedi ystyried safbwyntiau pawb. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os hoffech roi adborth ar ein cynlluniau sydd i’w gweld yn y rhan Dogfennau Cyfeirio o’r wefan hon:

Os ydych yn gyflenwr lleol neu’n gosod offer y gallai fod eu hangen ar y prosiect, cofrestrwch eich manylion drwy’r arolwg hwn.

*Yn Solarcentury rydym wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd ac i gydymffurfio â deddfau diogelu data a phreifatrwydd y DU. Mae ein polisi preifatrwydd yma yn egluro sut rydym yn casglu, defnyddio, rhannu a diogelu gwybodaeth bersonol. Cyn cwblhau’r holiadur Survey Monkey, cadarnhewch eich bod wedi darllen, deall a derbyn y polisi preifatrwydd.

Chris Banks

90 Union Street
London
SE1 0NW
United Kingdom

elwysolar@solarcentury.com

: +44 (0)20 3128 8788

This website uses cookies which are essential for the website to work. We also use non-essential cookies to help improve your user experience. Any data is anonymised. By continuing to use this website you agree to our use of cookies. View our Cookie policy for further information Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close