Dogfennau cynllunio drafft

Mae’r rhestr ganlynol o ddogfennau’n cynrychioli’r cais drafft rydym yn ceisio eich safbwyntiau a’ch sylwadau amdano. Ynghyd â’r dogfennau cynllunio craidd sy’n amlinellu’r hyn y bwriedir ei ddatblygu, mae adroddiadau ac asesiadau yn ystyried yr holl effeithiau posibl y gellid eu hachosi gan y cynllun hwn. Mae’r rhestr hon o’r asesiadau wedi’i chynhyrchu mewn ymgynghoriad â’r Arolygiaeth Gynllunio, rhanddeiliaid statudol a’r cyhoedd.

Gwnaed pob ymdrech i gwblhau’r gwaith arolygu y gofynnwyd amdano i gefnogi pob asesiad. Fodd bynnag, mae’r cyfyngiadau sydd mewn grym i reoli lledaeniad COVID, ynghyd â’r stormydd a’r llifogydd yn gynharach eleni, wedi ein rhwystro rhag gorffen y gwaith hwn i’r graddau yr oeddem wedi’i obeithio erbyn y cyfnod hwn. Yr arolwg geoffisegol archaeolegol, a fydd yn llywio’r asesiad treftadaeth, yw’r unig arolwg sydd heb ei gwblhau’n llawn ar adeg lansio’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio. Arolygwyd rhai meysydd ac mae’r canlyniadau hyn wedi’u cynnwys yn yr asesiad, ac mae asesiad pen desg llawn ac asesiad o’r safle wedi’u gwneud i lywio’r adroddiad drafft. Pennwyd amserlen i orffen yr arolwg geoffisegol archaeolegol yn unol â methodoleg y cytunwyd arni gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys a bydd y canlyniadau llawn yn cael eu cynnwys yn yr asesiad treftadaeth a fydd yn cael ei gyflwyno i PINS. Yna, bydd ar gael ar gyfer ymgynghoriad ar ôl cyflwyno’r Cais ar gyfer ei archwilio. Os hoffech weld y fersiwn diweddaraf o’r asesiad treftadaeth sy’n cynnwys canlyniadau llawn yr arolwg geoffisegol, anfonwch e-bost atom ni yn elwysolar@solarcentury.com a gallwn anfon copi atoch chi cyn cyflwyno’r cais ar gyfer ei archwilio.

Cynlluniau prosiect

Site Location Plan
Proposed Project Plan
Equipment Elevation Plans

Dogfennau cynllunio

Application for Permission for a Development of National Significance
Secondary Consent Statement
Article 6 Notice of Acceptance
Design & Access Statement
Planning Statement
Consultation Statement

Datganiad amgylcheddol: crynodeb annhechnegol

ES: Non-Technical Summary (English)
ES: Non-Technical Summary (Welsh)

Datganiad amgylcheddol: chapters

ES: Chapters 1-11

Datganiad amgylcheddol: ffigurau

ES: Figures – c.1-4 – Project Plans
ES: Figures – Landscape and Visual
ES: Figures – Landscape and Visual (Photoviews & Montages)
ES: Figures – Landscape and Visual (Planting Plan)
ES: Figures – Biodiversity

Datganiad amgylcheddol: atodiadau

ES: Appendix – 2.1 – Scoping Direction
ES: Appendix – 5.1 – Landscape & Visual Impact Assessment Method
ES: Appendix – 6 – Biodiversity (survey & other reports)
ES: Appendix – 6.7 – Biodiversity Management Plan
ES: Appendix – 7.1 – Construction Traffic Management Plan
ES: Appendix – 8.1 – Noise Assessment
ES: Appendix – 9.1 – Air Quality Technical Note
ES: Appendix – 10.1 – Battery Safety Management Plan

Adroddiadau atodol

Agricultural Land Classification
Sequential Assessment
Arboricultural Impact Assessment
Flood Consequence Assessment
Flood Risk Justification Test
Glint & Glare Assessment
Heritage Assessment

This website uses cookies which are essential for the website to work. We also use non-essential cookies to help improve your user experience. Any data is anonymised. By continuing to use this website you agree to our use of cookies. View our Cookie policy for further information Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close