Pam ffermydd ynni solar?

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi datgan argyfwng hinsawdd wrth gydnabod y bygythiad dirfodol a achosir gan gynhesu byd-eang. Rydym wedi ymrwymo i darged ynni o sero-net erbyn 2050, er ein bod yn cynhyrchu llai na 4% o’n trydan o ynni solar ar hyn o bryd. Mae Solarcentury yn siŵr y gallwn, ac y dylwn, gyrraedd y targed hwn llawer cynt na hynny.

Yr allwedd i’r frwydr yn erbyn anrhefn hinsawdd

Mae’r frwydr yn erbyn anrhefn hinsawdd yn frwydr dros warchod bywyd gydag aer y gellir ei anadlu, dŵr glân, systemau tywydd sefydlog, ecosystemau amrywiol a digonedd o adnoddau naturiol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae solar yn allweddol i’r frwydr hon, dull sydd wedi’i brofi i leihau ein hallyriadau carbon.

 • Mae solar yn ffynhonnell syml o ynni gwyrdd sy’n isel o ran risg, gyda pherfformiad blynyddol y gellir ei ragweld.
 • Mae solar yn helpu i ddiogelu dyfodol ynni gwyrdd y DU drwy leihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil sy’n cael eu mewnforio.
 • Mae ffermydd solar yn gallu darparu symiau sylweddol o ynni adnewyddadwy i’r grid lleol. Bydd safle 50MWp, 100 erw fel arfer yn cynhyrchu digon o drydan i roi pŵer i 12,500 o gartrefi’r flwyddyn
 • Drwy ychwanegu batris ar y safle, gellir storio ynni solar sy’n cael ei gynhyrchu yn ystod y dydd a’i ddefnyddio unrhyw bryd, yn ôl yr angen; ddydd neu nos.
Dangos mwy Show less

Gwella’r amgylchedd

Y bygythiad mwyaf i fywyd gwyllt y DU yw cynhesu byd-eang a distrywio cynefinoedd.

 • Drwy dynnu tir allan o gynhyrchu amaethyddol dros dro neu leihau gweithgaredd ffermio, mae ffermydd solar yn cynnig cyfleoedd sylweddol i hyrwyddo amrywiaeth micro-organebau planhigion, pryfed a phridd.
 • Mae Solarcentury yn frwd o blaid gwella’r amgylchedd drwy blannu dolydd blodau gwyllt, adeiladu a gwella gwrychoedd, gwella nythod adar ac ystlumod a chynefinoedd eraill.
 • Rydym yn defnyddio hadau a gwrychoedd cynhenid yn unig sy’n briodol i’r lleoliad, i annog bioamrywiaeth ac i sicrhau eu bod yn gweddu i gacwn sydd mewn perygl.
 • Am 37 mlynedd, bydd y tir yn gorffwys a gall bywyd gwyllt ffynnu.
 • Mae nifer o elusennau a sefydliadau amgylcheddol yn cefnogi ffermydd solar, gan gynnwys yr RSPB.
 • Nid yw ffermydd solar yn cynhyrchu unrhyw lygredd, felly mae’n dechnoleg ddiogel i fodau dynol, adar, mamaliaid a phryfed
Dangos mwy Show less

Isel o ran effaith, isel o ran cynnal a chadw

 • Mae ffermydd ynni solar yn isel ar y ddaear a gellir eu cynllunio i wneud y mwyaf o’r broses sgrinio gyfredol. Gallwn gyflwyno proses sgrinio newydd i darfu cyn lleied â phosib ar bethau’n weledol.
 • Mae’r tir yn parhau i gael ei weld fel tir amaethyddol.
 • Nid yw solar yn allyrru unrhyw nwyon neu gronynnau ac nid oes ganddo lawer o sŵn. Gall gael ei dderbyn yn gyflym fel rhan o’r tirlun.
 • Ar ôl 37 mlynedd, unwaith i’r cynllun gyrraedd diwedd ei fywyd gweithredol, gellir ei dynnu oddi yno’n hawdd a dychwelyd y tir i’w ffermio.

Diogelu ein cyflenwad ynni yn y dyfodol, cynnal a gwella safonau byw byd-eang a sicrhau amgylchedd iach yw ein gwaddol i genedlaethau’r dyfodol.

Rydym yn galw ar arweinwyr gwleidyddol a busnesau, landlordiaid, datblygwyr a phartneriaid eraill i newid i solar.

Darllenwch fwy am safbwynt Solarcentury ar anrhefn hinsawdd fan hyn.

Dweud eich dweud

Rydym yn croesawu eich adborth cyn gynted â phosibl yn y broses gynllunio er mwyn sicrhau ein bod wedi ystyried safbwyntiau pawb. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os hoffech roi adborth ar ein cynlluniau sydd i’w gweld yn y rhan Dogfennau Cyfeirio o’r wefan hon:

Os ydych yn gyflenwr lleol neu’n gosod offer y gallai fod eu hangen ar y prosiect, cofrestrwch eich manylion drwy’r arolwg hwn.

*Yn Solarcentury rydym wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd ac i gydymffurfio â deddfau diogelu data a phreifatrwydd y DU. Mae ein polisi preifatrwydd yma yn egluro sut rydym yn casglu, defnyddio, rhannu a diogelu gwybodaeth bersonol. Cyn cwblhau’r holiadur Survey Monkey, cadarnhewch eich bod wedi darllen, deall a derbyn y polisi preifatrwydd.

Chris Banks

90 Union Street
London
SE1 0NW
United Kingdom

elwysolar@solarcentury.com

: +44 (0)20 3128 8788

This website uses cookies which are essential for the website to work. We also use non-essential cookies to help improve your user experience. Any data is anonymised. By continuing to use this website you agree to our use of cookies. View our Cookie policy for further information Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close