Deze Gebruiksvoorwaarden (tezamen met de documenten waar deze Gebruiksvoorwaarden naar verwijzen) bevatten de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website (solarcentury.com) hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker.

(1) Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt Solarcentury Benelux B.V. aangehaald als “Solarcentury”, of “wij”, of “ons” of “onze”. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u onze website gebruikt. Door gebruik van onze website aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacy-beleid), en stemt u ermee in zich eraan te houden. Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden dient u onze website niet te gebruiken.

(2) Persoonsgegevens

Door gebruik van onze website stemt u ermee in dat wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Doel en wijze van die verwerking is te vinden in ons Privacy-beleid.

(3) Uw verplichtingen

Bij gebruik van onze website dient u zich aan het volgende de houden.

Gebruik onze website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden en zonder inbreuk te maken op rechten van derden, of derden bij gebruik van onze website te hinderen of hen dat gebruik onmogelijk te maken.

Verricht geen onrechtmatige handelingen, en gedraag u niet op een wijze die enig ander tot last kan zijn of leed of ongemak kan veroorzaken.

Upload, post, plaats, verzendt of verspreidt geen werk of gegevens (i) waarvan u niet de rechthebbende bent (ii) of die onrechtmatig zijn of mogelijk schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch of anderszins obsceen, racistisch of anderszins verwerpelijk zijn, of schadelijk voor de reputatie van Solarcentury.

Verstoor, beschadig of ontwricht niets van onze website, noch van enig toebehoren, noch van enig systeem of netwerk dat van belang is voor het functioneren van onze website.

Upload, post, plaats, verzendt of verspreidt geen werk of gegevens die virussen, trojans, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of enig ander schadelijk programma bevatten noch andere computercode ontworpen om de werking van enig computerprogramma of hardware ongunstig te beïnvloeden.

Gebruik een gangbare en bijgewerkte virusscanner.

Reproduceer, verveelvoudig, publiceer of verkoop niets van onze website.

(4) Disclaimer

Solarcentury doet geen enkele belofte en geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van deze website, zoals met betrekking tot de kwaliteit, accuraatheid, compleetheid of geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch met betrekking tot de inhoud van enige andere website waarnaar onze website verwijst, waarmee onze website via hypertext is gelinkt of waarvan onze website gegevens betrekt.

Solarcentury aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade door gebruik van enig werk, gegevens of informatie gepubliceerd via onze website. Indien u meer wilt weten over het gepubliceerde, neem dan contact met ons op.

Delen van onze website en gerelateerde websites linken naar externe internet websites, en externe internet websites kunnen linken naar onze website. Solarcentury is niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke externe internet website dan ook.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website en alle documenten, bestanden en gegevens erop of die ervan zijn gedownload, vrij zijn van virussen, trojans, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware en enig ander schadelijk programma of andere computercode ontworpen om de werking van enig computerprogramma of hardware ongunstig te beïnvloeden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, vanwege dergelijke schadelijke code of computercode.

Links naar andere websites dienen louter ter informatie. Wij hebben geen macht over de inhoud van deze websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor werken of gegevens die erop worden aangetroffen, of voor verlies of schade vanwege het gebruik ervan.

(5) Auteursrechten

Het auteursrecht op de inhoud van onze website berust bij ons of bij één of enige van onze groepsmaatschappijen. Reproductie van een deel of het geheel van die inhoud in welke vorm dan ook, is verboden, behoudens navolgende permissies.

Al onze rechten zijn voorbehouden. Wij staan u toe de volgende handelingen te verrichten:

Weergeven en bekijken van de inhoud van onze website; en navolgend gebruik van de informatie op onze website overeenkomstig onze Creative Commons licentie.

De feitelijke inhoud van onze website is beschermd overeenkomstig een Creative Commons licentie, waarmee auteurs en andere rechthebbenden op eenvoudige wijze kunnen aangeven welke vrijheden er met betrekking tot hun werk gelden.

Dit maakt het eenvoudig om auteursrechtelijk beschermd werk te delen en erop voort te bouwen. Het maakt het mogelijk voor auteurs en andere rechthebbenden om bepaalde rechten voor te behouden en andere vrij te geven. Auteursrechten verschaffen auteurs bepaalde rechten. Toepassing van de Creative Commons voorwaarden maakt het voor auteurs eenvoudiger die rechten op een begrijpelijke wijze uit te oefenen.

Onze Creative Commons licentie staat u toe alle informatie op onze website te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, vermits u deze informatie duidelijk en uitdrukkelijk toeschrijft aan ‘solarcentury.com’, dat als één woord met kleine letters dient te worden geschreven. Indien u enige afbeelding of enig ander werk of gegeven van deze of andere websites van Solarcentury gebruikt zonder deze op de voorgeschreven wijze aan ons toe te schrijven, overtreedt u de voorwaarden en kunnen wij u in rechte betrekken.

Deze licentie en de bijbehorende voorwaarden zijn te raadplegen via www.creativecommons.org. Het gaat om de licentie die op genoemde website wordt aangeduid met ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken’.

Het is u niet toegestaan om:

(a) wijzigingen aan te brengen in enig overgenomen waaronder gedownload of geprint materiaal zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(b) enig werk of ander materiaal van onze website geheel of gedeeltelijk op te nemen in enig ander werk of publicatie, gedrukt, digitaal of in welke andere vorm dan ook; of
(c) enig deel van onze website te verspreiden of te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Namen en logos die ons en onze website identificeren behoren aan ons toe, dan wel aan een van onze groepsmaatschappijen.

(6) Verandering van onze website

Wij kunnen onze website geregeld actualiseren en de inhoud er van op ieder moment wijzigen. Wees er op attent dat de gegevens op onze website op enig moment achterhaald kunnen zijn. Wij zijn niet verplicht om deze te actualiseren.

Wij garanderen niet dat onze website, noch de inhoud ervan, vrij is van fouten en andere gebreken.

(7) Toegang tot onze website

Voor gebruik van onze website worden u geen kosten in rekening gebracht.

We garanderen niet dat onze website, noch de inhoud ervan, altijd beschikbaar of storingsvrij is. Toegang tot onze website is altijd tijdelijk van aard. Wij kunnen onze website te allen tijde zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk opheffen, intrekken of veranderen, dan wel de beschikbaarheid ervan onderbreken of geheel staken. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze website op enig moment om welke reden dan ook niet beschikbaar of bereikbaar is.

U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen benodigd is om toegang te hebben tot onze website.

U bent tevens ervoor verantwoordelijk zeker te stellen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang heeft tot onze website bekend is met deze Gebruiksvoorwaarden en overige toepasselijke voorwaarden, en dat hij of zij zich daaraan houdt.

(8) Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze pagina te wijzigen. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen want iedere herziening is bindend voor u.