Omgevingsvergunning voor groen zonnepark Winterswijk verstrekt

Solarcentury heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de realisatie van Zonnepark Masterveldweg in Winterswijk. De zonneweide krijgt een oppervlakte van 61 hectare en een vermogen van 73 megawattpiek. Hiervan zal maar liefst 25 hectare onbedekt blijven en ingericht worden voor natuur en landschap.

Het zonnepark levert genoeg elektriciteit voor 23.000 huishoudens. In dezelfde gemeente werd eerder dit jaar zonnepark Arrasveld (7,2 hectare) vergund.

Groene inrichting

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van Winterswijk, tegen de landsgrens met Duitsland. De percelen worden momenteel gebruikt als grasland en akkers voor mais en aardappelen, met geringe natuurwaarden. Het zonneveld zelf zal netto circa 36 hectare bedragen, want er wordt 25 hectare als ruimte voor onderhoudspaden en landschappelijke inpassing gebruikt. De zonnepanelen worden maximaal 1,5 meter hoog. De beplanting met struiken en bomen zullen voor de omwonenden het zicht bepalen.

Onderhoudspaden worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel en er wordt zo min mogelijk gemaaid. Daarnaast is er een strook van 50 meter (in totaal 25 hectare) die helemaal ten dienste staat van de natuur, en waar bomen, struiken, planten een plek krijgen. Hier komen planten en bloemen die al voorkomen in de omgeving, en die passen bij het bodemtype, Gelderse roos, vogelkers, zwarte els, aalbes, meidoorn, grauwe wilg, beuk en hazelaar. Kleine zoogdieren kunnen onder de hekken door. Tevens biedt het bloemrijke grasland een meerwaarde voor enkele akkervogels die in dit gebied voorkomen zoals de gele kwikstaart, veldleeuwerik en de patrijs.

Het zonneveld wordt aan alle zijden van een brede landschappelijke inpassingsrand voorzien, waardoor het directe zicht op het hek en de zonnepanelen wordt onderbroken. Dit middels losse hagen en stroken met kruidenrijk en bloemrijk grasland en een strook heischraal grasland.

Samen met stakeholders

De agrarische eigenaren van de percelen hebben de samenwerking gezocht met Solarcentury voor de ontwikkeling van het zonnepark. De groene vormgeving van het park is de uitkomst van overleg met de omwonenden, Particulier Agrarisch Natuurbeheer Winterswijk en de ecoloog van de gemeente en de grondeigenaren. Het zonnepark wordt door Solarcentury ontwikkeld conform de gedragscode zon op land, zoals die is opgesteld door branchevereniging Holland Solar.

Bijdrage aan de omgeving, financiële participatie

Solarcentury ondersteunt een aantal maatschappelijke doelen in de omgeving. Zo wordt er elk jaar een vergoeding toegekend aan een energiefonds Vanuit dit energiefonds kan geld  worden besteed aan bijvoorbeeld het verduurzamen van particuliere woningen. Ook kan het geld  gebruikt worden voor het Centrum voor Duurzaam Winterswijk ter ondersteuning voor haar activiteiten. Tevens heeft Solarcentury een bedrag vrijgemaakt van €5.000,- voor grensoverschrijdende natuurontwikkeling

Financiële participatie

Er wordt door Solarcentury de mogelijkheid geboden aan de omgeving om te investeren in het zonnepark. Voor direct omwonenden (circa 30 huishoudens) is er de mogelijkheid om te investeren in zonne-energie. Solarcentury geeft maar liefst 50% korting op een installatie, inclusief benodigde omvormers, panelen en bekabeling.

Daarnaast biedt Solarcentury omwonenden een korting op de elektriciteitsrekening aan. Dit wordt verrekend met hun energieleverancier.

Verder kunnen inwoners van Winterswijk en Vreden (Duitsland) obligaties in het zonnepark kopen. In totaal wordt 25% van de waarde van het zonnepark aangeboden in de vorm van obligaties, met een verwacht rendement van 2,5-4,5% per jaar.

Start bouw

Het zonnepark zal direct worden aangesloten op het onderverdeelstation van Liander gelegen aan de Mentinkweg in Winterswijk. De lengte van het kabeltracé bedraagt circa 9 kilometer. De benodigde capaciteit die nodig is voor het aansluiten van het zonnepark is al door Liander gereserveerd. Komend najaar hoopt Solarcentury (SDE-)subsidie voor de productie van de duurzame elektriciteit te krijgen. Als dit in 2021 duidelijk is zal de bouw begin 2022 starten.