Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en beschermen. Het is van toepassing op informatie die wij online (via deze website) en offline van u verzamelen. Wij wijzen u erop dat dit beleid regelmatig geactualiseerd kan worden. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@solarcentury.com.

Laatste update: april 2019

1. Wanneer verzamelen wij informatie

Wij verzamelen informatie over u wanneer u:

1.1           onze zonne-energieproducten en aanverwante diensten aanschaft als residentiële klant;

1.2           een werknemer of vertegenwoordiger bent van een van onze zakelijke klanten;

1.3           een werknemer of vertegenwoordiger bent van een van onze leveranciers, aannemers of zakenpartners;

1.4           deze website bezoekt;

1.5           een evenement bijwoont dat gehost of gesponsord wordt door Solarcentury;

1.6           contact met ons opneemt met een vraag of klacht.

 

2. De informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken:

2.1           Identiteitsgegevens waaronder uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam of andere identificaties, titel.

2.2           Contactgegevens waaronder uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummers.

2.3           Productgegevens waaronder gegevens over de producten en diensten die u van ons gekocht heeft of overweegt te kopen.

2.4           Technische gegevens waaronder uw internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instelling van uw tijdzone en locatie, browser plug-ins (type en versies), besturingssysteem en platform of andere technologie op de apparatuur die u gebruikt om deze website te bezoeken.

2.5           Profielgegevens waaronder informatie over uw elektriciteitsgebruik.

2.6           Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

2.7           Marketing- en commicatiegegevens waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

 

3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Solarcentury en haar dochterondernemingen verzamelen en bewaren informatie over personen uitsluitend voor de eigen bedrijfsdoeleinden en overeenkomstig de relevante nationale wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke informatie zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op relevante delen van de website worden vermeld, en zoals samengevat in de onderstaande tabel. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen, gebruiken en delen als wij ervan overtuigd zijn dat wij een toepasselijke wettelijke basis hebben om dit te doen. Dit kan zijn omdat:

3.1           u ons uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de persoonlijke gegevens;

3.2           ons gebruik van uw persoonlijke informatie in ons rechtmatig belang is als commerciële organisatie – in deze gevallen zullen wij te allen tijde uw informatie behandelen op een manier die evenredig is en uw privacyrechten respecteert en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals uitgelegd in paragraaf 10 (“Uw rechten”) hieronder;

3.3           ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan, met inbegrip van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst;

3.4           ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

Doelen Soort persoonlijke gegevens (zie hoofdstuk 2) Juridische basis
Om u als residentiële klant onze producten en diensten te kunnen aanbieden Identiteit; Contact; Product; Product; Gebruik Uitvoering van een contract
Om onze relatie met u als vertegenwoordiger van een zakelijke klant te beheren en onze zakelijke klanten te voorzien van onze producten en diensten Identiteit; Contact; Legitiem belang
Om onze relatie met u als vertegenwoordiger van een leverancier, aannemer of zakenpartner te beheren Identiteit; Contact Legitiem belang
Om u te voorzien van gerichte reclame op deze website Technisch; Legitiem belang
Om u marketingcommunicatie te sturen Marketing- en communicatiegegevens Toestemming; Legitiem belang
Om uw elektriciteitsverbruik te onderzoeken en zo onze producten en diensten te verbeteren Profiel Legitiem belang
Om de website te beschermen en te controleren en te verdedigen tegen veiligheidsdreigingen Technisch; Gebruik Legitiem belang
Om uw gebruik van de website te begrijpen om deze voor u aan te passen of te verbeteren voor gebruikers in het algemeen. Technisch; Gebruik Legitiem belang

Als wij uw gegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen, kunt u op elk moment en gratis bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door contact op te nemen met privacy@solarcentury.com.

Wanneer u persoonlijke informatie voor publicatie indient, zullen wij deze informatie alleen publiceren en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de toestemming die u ons verleent.

 

4. Direct Marketing

4.1           Als u een zakelijke klant of prospect bent, kunnen wij u direct marketingcommunicatie per post of e-mail sturen of telefonisch contact met u opnemen. Wij doen dit op basis van ons legitieme belang bij het promoten van onze producten en diensten bij bedrijven die deze producten en diensten naar onze mening nuttig zullen vinden.

4.2           Als u een residentiële klant bent, kunnen wij u ook direct marketingcommunicatie sturen. Digitale marketing (per e-mail of sms) zal worden toegestuurd met uw voorafgaande toestemming, behalve wanneer wij u de mogelijkheid hebben gegeven om u af te melden voor de marketing op het moment dat wij uw contactgegevens hebben verzameld in het kader van de verkoop van onze producten of diensten aan u.

4.3           Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken met het oog op direct marketing. Indien wij dit doen, zullen wij u informeren over de identiteit van de derden, of een nauwkeurige beschrijving geven van de soorten derden.

4.4           U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met direct marketing – u kunt ons vragen om te stoppen met het versturen van e-mailmarketing, door de afmeldingslink te volgen die u op alle e-mailmarketingberichten kunt vinden die wij u toesturen. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@solarcentury.com. Geef a.u.b. aan of u wilt dat wij alle vormen van marketing stoppen of alleen een bepaald type (bijvoorbeeld e-mail).

 

5. Websites en diensten van derden

Solarcentury kan gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld voor, maar niet beperkt tot, de uitvoering van betalingen, aflevering van gekochte goederen, levering van zoekfunctionaliteiten, reclame en marketing. Verleners van dergelijke diensten zullen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers van de website. Deze derden gebruiken deze informatie uitsluitend om de diensten te verrichten waarvoor Solarcentury hen ingeschakeld heeft. Het gebruik ervan voor andere doeleinden is strikt verboden. Ook dient alle informatie die door derden bewerkt wordt overeenkomstig dit privacybeleid en de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld te worden.

 

6. Toegang tot persoonlijke gegevens

Wij kunnen onze werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, leveranciers of onderaannemers informatie over u geven voorzover dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid aangegeven staan.

Wij kunnen ook toegang tot uw persoonlijke gegevens geven:

6.1           wanneer dat wettelijk vereist wordt.

6.2           in verband met eventuele (aanstaande of verwachte) gerechtelijke procedures.

6.3           teneinde onze wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of zeker te stellen (waaronder informatieverstrekking aan derden voor fraudepreventie of beheersing van kredietrisico’s).

6.4           aan de (mogelijke) koper of van een bedrijf(sonderdeel) of activum dat wij (overwegen te) verkopen en aan hun adviseurs.

6.5           aan eenieder waarvan we in redelijkheid verwachten dat hij verstrekking van betreffende persoonsgegevens gerechtelijk zal proberen af te dwingen, waarbij wij in redelijkheid menen dat de vordering daartoe toegewezen zal worden.

Buiten de situaties die in dit privacybeleid vermeld staan, zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.

 

7. Internationale gegevensoverdracht

7.1           Door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt in, en verzonden worden tussen de landen waarin wij, of onze externe leveranciers werkzaam zijn om de informatie in overeenstemming met dit privacybeleid te kunnen gebruiken.

7.2           Gegevens die u verstrekt kunnen worden overgebracht naar landen waar de wettelijke bescherming van persoonsgegevens niet gelijkwaardig is aan die in de Europese Economische Ruimte (inclusief Groot-Brittannië).

7.3           U heeft het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen (inclusief een kopie van de relevante contractuele verplichtingen) om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonlijke informatie wanneer deze wordt overgedragen zoals hierboven vermeld.

7.4           Persoonlijke informatie die u verstrekt voor publicatie op onze website, komt bij publicatie via het internet potentieel wereldwijd beschikbaar. We kunnen gebruik of misbruik van die informatie door derden niet verhinderen.

 

8. Beveiliging van persoonsgegevens

8.1           Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of wijzigingen te beschermen.

8.2           Wij bewaren alle persoonlijke gegevens die u verschaft op servers die met toegangscodes en een firewall beveiligd zijn. Alle elektronische transacties die u van ons ontvangt of naar ons verstuurt, worden versleuteld door middel van SSL-technologie.

8.3           Gegevensoverdracht via het internet is inherent onveilig en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via internet verzonden zijn dan ook niet garanderen.

8.4           Het is uw verantwoordelijkheid om uw toegangscode(s) en gebruikersgegevens vertrouwelijk te houden. Wij vragen u nooit om uw toegangscode(s), behalve bij het inloggen op onze website.

 

9. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

9.1           Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals uitgelegd in deze kennisgeving. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke informatie voor langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer wij verplicht zijn dit te doen in overeenstemming met wettelijke, reglementaire, fiscale en boekhoudkundige vereisten en voor het onderhoud van garantieclaims.

9.2           In specifieke omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie voor langere tijd opslaan, zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw transacties met ons in het geval van klachten of geschillen, of als we redelijkerwijs geloven dat er een vooruitzicht is op een rechtszaak met betrekking tot uw persoonlijke informatie of transacties.

 

10. Uw rechten

Behoudens bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de reden waarom wij over uw persoonlijke gegevens beschikken, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en wat er mee gebeurt. U heeft recht op:

10.1         een eerlijke, rechtmatige en transparante verwerking van uw gegevens

10.2         informatie over hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden, bijvoorbeeld via dit privacybeleid

10.3         toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren

10.4         het corrigeren van eventuele fouten in uw persoonlijke gegevens

10.5         het verwijderen van persoonlijke gegevens over u in bepaalde situaties, als wij geen goede reden kunnen geven om deze te blijven verwerken

10.6         overdracht van uw persoonlijke gegevens naar uzelf of een andere dienstverlener in een eenvoudig, gestructureerd formaat

10.7         weigering van verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden

10.8         weigering aan deelname aan automatische beslissingen die wettelijke gevolgen hebben voor u of die u op soortgelijke wijze significant raken

10.9         weigering van voortdurende verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde andere omstandigheden

10.10      het beperken of tijdelijk stoppen van verwerking van uw persoonlijk gegevens in bepaalde omstandigheden.

Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, voordat wij de persoonlijke informatie waar u om vraagt aan u door te geven. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen wanneer dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt meer over uw rechten lezen, waaronder de omstandigheden waarin deze van toepassing zijn, in de leidraad van de Britse Information Commissioner’s Office (ICO). https://ico.org.uk/for-the-public. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan via de website van de ICO https://ico.org.uk/concerns of door te bellen met telefoonnummer +31 492 792440.

Als u iets met ons wilt bespreken over uw rechten, neem dan contact met ons op.

 

11. Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of praktijken van websites van derden.

 

12. Cookies

12.1         Solarcentury kan cookies op uw computer opslaan en er toegang toe verkrijgen. Een cookie is een stukje code waarmee de webserver de activiteit van een webbrowser kan identificeren en volgen. Ze worden veelvuldig gebruikt om websites (beter) te laten functioneren en om informatie te verschaffen aan de eigenaren van een website. Wij kunnen zowel sessie-cookies als permanente cookies gebruiken op onze websites. Solarcentury voldoet aan de cookie-eisen van de EG-richtlijn voor Privacy en elektronische communicatie (amendement) en de Regulations 2011 (Britse regelgeving)

12.2         Sessie-cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat ze worden gewist of een bepaalde verloopdatum bereiken.

12.3         Uw webbrowser geeft u de keuze om cookies al dan niet toe te staan. Sommige cookies zijn ‘strikt noodzakelijk‘. Deze zijn nodig om u een door u gevraagde dienst te kunnen leveren of om de functies van de website te waarborgen (bijv. load-balancing cookies die ervoor zorgen dat de inhoud van de website snel wordt geladen). Deze cookies zijn niet optioneel. Andere cookies – zoals de cookies die we gebruiken voor analysedoeleinden om de interactie tussen gebruikers en de website te controleren – zijn optioneel. U kunt ervoor kiezen om deze cookies in of uit te schakelen in uw webbrowser. De standaardinstelling van uw browser is om cookies te accepteren, maar dit kunt u aanpassen. Raadpleeg voor verdere informatie het helpmenu van uw browser of de websites www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org

12.4         Solarcentury gebruikt een sessie-identiteitscookie zoals PHPSESSID om uw huidige gebruikerssessiestatus op onze websites bij te houden.

YouTube

Onze website bevat video’s van ons officiële YouTube-kanaal, waardoor er cookies op uw computer gezet kunnen worden zodra u de YouTube-speler aanklikt. YouTube bewaart echter geen persoonlijk-identificeerbare cookie-informatie voor het afspelen van ingesloten video’s in de privacymodus. Voor meer informatie hierover gaat u naar de YouTube-informatiepagina over ingesloten video’s.

Google Analytics

Onze websites maken ook gebruik van Google Analytics om de prestaties van onze website te volgen en om ons in staat te stellen uw online ervaring te optimaliseren. Meer informatie over deze cookies vindt u hier: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. Voor meer informatie over privacy met betrekking tot Google Analytics, zie de pagina ‘Privacy en beveiliging van gegevens’ in het Google Analytics Help Center.

 

13. Gegevensbeheerder

13.1         De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de informatie die op deze website verzameld wordt, is Solar Century Holdings Limited, bedrijfsnummer 3570325, geregistreerd in Engeland & Wales met als geregistreerd adres 90 Union St, Londen SE1 0NW, VK.

13.2         Als u uw persoonsgegevens wilt updaten, neem dan contact met ons op via privacy@solarcentury.com.

  • 6684631237.5133 Elektriciteit gegenereerd
  • 2029617583.6244 CO2 uitstoot voorkomen

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close