Zonneweide
Harskamp Blaakweg

Ontwerp
Principeverzoek
Vergunning
SDE Subsidie
Bouw
Monitoring

Welkom bij onze Zonneweide in Harskamp Blaakweg

Zonneweide Harskamp Blaakweg zal zo’n 10 hectare beslaan, wat voldoende is voor een vermogen van ruim 10 MWp en duurzame elektriciteit opwekt voor ruim drieduizend huishoudens in de omgeving. De locatie is mede gekozen omdat een zonneweide op deze plek voor het grootste deel aan het zicht onttrokken kan worden. Daarbij zijn er veel kansen om de natuur en biodiversiteit met de komst van de zonneweide te verbeteren. Hieronder leest u meer over de plannen en het participatieproces met de buurt om tot een definitief plan te komen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Veelgestelde Vragen.

Locatie

Het plangebied van circa 10 hectare ligt ten noorden van Wekerom, nabij Westeneng. De noordwest grens van het plangebied wordt afgegrensd door een singel. De overige kavelgrenzen zijn open. Er is nauwelijks zicht vanuit direct omwonenden op het plangebied. Dit komt door de goed beplante erven en richting waarin de voorgenomen zonneweide komt te liggen. Vanuit het zuiden is vanaf enige afstand het plangebied zichtbaar. Mogelijk worden op de overgang van de weilanden en de zonneweide enkele lage hagen geplant om een accent aan te brengen en het zicht op de open zijkant van de zonnepanelen te voorkomen. Voor meer informatie, ga naar onze Veelgestelde Vragen.

Specifieke maatregelen

Participatie omwonenden

De eerste verkennende keukentafelgesprekken met omwonenden (in eerste instantie in een straal van 250 meter rond de zonneweide) zijn reeds gevoerd. Daar zijn al goede suggesties uit voort gekomen die we hebben verwerkt in het concept ontwerp, zoals het plaatsen van hagen en knotwilgen. Een tweede stap is een bredere informatieavond waar alle belanghebbenden welkom zijn om hun ideeën en wensen voor de zonneweide te delen.

Naar aanleiding van de eerste gesprekken met de direct omwonenden kwam er de suggestie om een installatie met zonnepanelen te plaatsen op het dorpshuis in Wekerom. In het vervolgtraject gaan wij in gesprek om dit idee verder uit te werken.

Naast het betrekken van de buurt bij het ontwerp van de zonneweide is het ons uitgangspunt dat zoveel mogelijk omwonenden financieel deel kunnen nemen in de zonneweide en meeprofiteren in de opbrengsten. Hiervoor zijn verschillende opties die worden voorgelegd aan de buurt, zoals het uitgeven van obligaties, het nemen van aandelen en/of middels een groenfonds voor de omgeving.

Uiteraard werkt Solarcentury zoveel als mogelijk met lokale (onder)aannemers en werknemers voor de bouw en beheer van de zonneweide om zo de lokale economie te versterken.

Meer Minder

Biodiversiteit

Tenminste 20% van het plangebied zal vrijgemaakt worden voor versterking van natuur en biodiversiteit. In juni 2020 is het plangebied door een ecoloog onderzocht. De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande gegevens en een verkennend veldbezoek. Dit onderzoek geeft enerzijds een aantal aspecten waar vanuit de Wet Natuurbescherming rekening mee moet worden gehouden, anderzijds geeft het ook aanknopingspunten om de ecologie in het gebied te versterken.

Het idee is om met de aanleg van de zonneweide een natuurvriendelijke oever te realiseren om de beek ecologisch te versterken. Daarnaast is er de wens (van de grondeigenaar) om een bloemrijk hooiland in te zaaien zodat de paarden die naast de zonneweide staan gevoerd kunnen worden met dit hooi en insecten kunnen profiteren van de bloemen en kruiden. Aanvullend worden er struikgewassen geplant om vogels, insecten, kleine fauna en diverse inheemse plantsoorten de ruimte te geven zodat de natuurwaarden beter worden ten opzichte van de huidige situatie.

Er is gekeken of nestkasten en technische ingrepen een bijdrage kunnen bieden voor vogels en vleermuizen. Aan de noordkant worden daarom onder elke dubbele rij panelen twee nestkasten voor huismussen opgehangen. Deze broeden met meerdere bij elkaar en zijn vlakbij waargenomen. Aan de zuidkant worden enkele nestkasten opgehangen voor de kleine gele kwikstaart. Tot slot wordt een voorzetwand of kasten tegen de compactstations en het inkoopstation gebouwd zodat vleermuizen hier kunnen verblijven.

Door het maaibeheer gefaseerd uit te voeren blijft altijd een deel van de vegetatie bloeien en zaad zetten zodat er voor insecten en vogels altijd iets te eten is. Door herstel van de onderbegroeiing van de houtwal ontstaat meer diversiteit en beschutting voor zowel kleine zoogdieren als vogels. Hierbij rekening houdend met behoud van bomen met holten in het kader van kleine marterachtigen.

Het perceel voor de zonneweide ligt in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Solarcentury houdt regelmatig contact met deze organisatie. Voor zonneweide Blaakweg zien wij mogelijkheden om de waterhuishouding te verbeteren door het realiseren van een plas-drasoever waarmee water langer in het gebied vastgehouden wordt. Het waterschap wordt intensief betrokken bij de planontwikkeling en exploitatie. Daarnaast zullen wij een watertoets laten uitvoeren door het waterschap.

Solarcentury zal de samenwerking zoeken met de gemeente en omwonenden. Zij kunnen betrokken worden bij de inrichting, vormgeving en onderhoud van de zonneweide. Op deze wijze wordt de biodiversiteit en de meerwaarde voor natuur in de omgeving van de zonneweide lokaal gestimuleerd. Daarnaast is Solarcentury voornemens om middels het plaatsen van diverse informatieborden rondom de zonneweide en het organiseren van gezamenlijke excursies met scholen in de omgeving bij te dragen aan natuureducatie.

Meer Minder

De Feiten

Realisatie
medio 2022
Jaarlijkse productie
10.3 MWp
Totale oppervlakte zonneweide
10 Ha
Totaal aantal panelen
20.000
Huishoudens
+/- 2500
Biodiversiteit
2 Ha
CO2 winst per 30 jaar
105,000 ton

Zon in Ede

De provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ aangegeven te streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Provincie Gelderland wil 2030 gebruiken als tussenstap om verder te zijn in het klimaatneutraal zijn dan de landelijke afspraken. Gemeente Ede heeft zichzelf ook ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn en alle energie die in de gemeente gebruikt wordt zelf duurzaam op te wekken met zon, wind en biomassa.

Voor zonne-energie op land heeft de gemeente om voor 2022 50 hectare aan zonneweides binnen de gemeentegrenzen te realiseren. De 10 hectare oppervlak van het plangebied biedt de mogelijkheid om circa 10 MWpiek aan vermogen te plaatsen en draagt daarmee substantieel bij aan de invulling van de ambitie van de gemeente Ede.

Contact

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close