Schetsplan en vormgeving

Samen ontwerpen

Eind 2019 hebben wij ons eerste plan voor zonneweide Helmond Stiphout gepresenteerd. Eerst hebben wij direct omwonenden benaderd voor een keukentafelgesprek. Aan de hand van deze gesprekken met omwonenden en de 1e informatieavond in ’t Aambeeld zijn er aanpassingen doorgevoerd in het schetsplan. Zo hebben we gekozen voor een oost-west opstelling van de panelen, omdat deze lager geplaatst kunnen worden. Daarnaast is het aantal hectares met zonnepanelen omlaag gebracht, waardoor er meer ruimte is voor natuurontwikkeling – en zijn hierbij bredere randen toegevoegd om de zichtlijnen en openheid van het gebied te garanderen. Ook zijn er twee recreatieve functies toegevoegd. Op de 2e (digitale) informatieavond is dit aangepaste plan gepresenteerd. Binnenkort zullen wij een 3e (digitale) informatieavond presenteren waarbij het plan in 3D is uitgewerkt.

Op deze pagina zult u meer te weten komen over welke aanpassingen wij hebben doorgevoerd op het plan en ziet u de vormgeving die wij gaan aanhouden. Voor vragen kunt u terecht bij onze veelgestelde vragen.

Schetsplan

Hieronder vind u het plan, aangepast naar aanleiding van informatieavonden en keukentafelgesprekken met omwonenden. Ons plan voor de zonneweide bevat rondom groenhagen en aan de zuid- en westzijde een bloemrijke heuvel van 1 meter hoogte. De panelen worden met een maximale hoogte van ca. 1,5 meter geplaatst zodat ze minder zichtbaar zijn. Doordat de panelen niet tegen elkaar aan worden geplaatst, zorgt dit ervoor dat er voldoende licht en water onder de panelen kan komen. Op een deel van het perceel zullen schapen onder de panelen kunnen grazen. Daar bedraagt de maximale hoogte, vanuit dierenwelzijn, ca. 2,1m.

Op het plan ziet u de letters A t/m E staan, deze verwijzen naar de dwarsdoorsnedes die onder de plankaart getoond worden.

 

Dwarsdoorsnedes

 

 

 

 

 

Locatie

De zonneweide is gepland op de voormalige vuilstort Leemkuilen in Stiphout. De vuilstort is niet afgedekt en stortmateriaal ligt op diverse plaatsen slechts 10cm onder het maaiveld. Hierdoor zijn vrijwel alle soorten agrarisch gebruik strikt verboden en kan enkel gras worden geteeld voor schapen en het houden van paarden.

Dergelijke terreinen worden door de overheid aangewezen als voorkeursgebieden voor zonneweiden en staan daarom op trede 1 van de zonneladder. Zie bijvoorbeeld de door de Tweede Kamer aangenomen motie van ChristenUnie Kamerlid Dik-Faber (Kamerstuk 32813, nr. 204). Daarnaast worden diverse voormalige bedrijfslocaties gesloopt en getransformeerd naar een zonneweide met natuur.

© Provincie Noord-Brabant, Kaartbank Stortplaatsen

Zonneladder

De zonneladder is een afwegingskader bij de landschappelijke inpassing van zonne-energie die in oktober 2018 en mei 2019 door de Kamer is aangenomen (Moties Dik-Faber c.s. kamerstukken 32813, nr. 204 en 34682, nr. 20). De gemeente Helmond maakt ook gebruikt van de zonneladder in haar ‘Visie zonnevelden en zonnedaken in de Gemeente Helmond 2020’, en wil in 2035 klimaatneutraal worden. Daarnaast wordt de zonneladder ook als uitgangspunt gebruikt in het concept-Regionale Energie Strategie Metropool Regio Eindhoven waar Helmond toe behoort. Bovendien ziet ze graag energieprojecten in de stedelijke uitloopgebieden van Helmond (zie pagina 34 van de concept-RES MRE).

Gemeente Helmond over de Zonneladder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent zonnepanelen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de betrokken partijen eerst kijken of zonnepanelen op gebouwen gelegd kunnen worden. Daarna pas op ongebruikte terreinen in bebouwd gebied. Buiten de bebouwde kom gaat de voorkeur uit naar het combineren van functies. Bijvoorbeeld zonnepanelen op vuilnisbelten en in bermen van spoor- en autowegen. Deze voorkeursvolgorde heet de ‘zonneladder’. De zonneladder moet voorkomen dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond gelegd worden als dat niet nodig is.
Provinciale Staten van de provincie Brabant verwijzen ook naar deze zonneladder.

De Gedeputeerde heeft op 18 februari 2019 naar aanleiding van de door Provinciale Staten aangenomen motie ‘ladder voor duurzaamheid’ gemeld dat het provinciale afwegingskader voor zon, door de provincie al gewerkt wordt in de geest van de Zonne-ladder. Het provinciale beleid zet gemeenten aan om in beginsel alleen medewerking te verlenen aan zonneparken als er sprake is van een opgave in elektriciteitsopwekking waarvoor onvoldoende ruimte is op daken, overige locaties in bebouwd gebied en op hergebruikslocaties in het buitengebied.

De visie geeft aan of er ergens meerwaarde kan worden behaald bijvoorbeeld door het gebruik van vervuilde grond, aanpassingen in biodiversiteit, bijdrage aan educatie-doeleinden e.d. Zie hier het origineel document.

Wij gebruiken cookies die essentieel zijn om de website te laten werken. Daarnaast gebruiken wij ook niet-essentiële cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Alle gegevens zullen geanonimiseerd worden. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie en om uw instellingen te wijzigen. Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close